Zrównoważona urbanizacja: Dla lepszych miast i społeczności

News

W 2015 r. wszystkie państwa członkowskie Organizacji Narodów Zjednoczonych przyjęły Agendę 2030 na rzecz zrównoważonego rozwoju. Agenda ta zawiera 17 powiązanych ze sobą celów, których celem jest zrównoważona przyszłość dla wszystkich. Cele te dotyczą takich sektorów jak zdrowie, ubóstwo, edukacja, środowisko, pokój itp. Jeden z nich, jedenasty, znany jest jako "Zrównoważone miasta i społeczności". Skupia się on na zrównoważonej urbanizacji poprzez uczynienie miast i osiedli ludzkich integrującymi, bezpiecznymi i odpornymi. Ponadto, koncentruje się na pozostawieniu zdrowszego świata i środowiska dla następnych pokoleń.

W ciągu ostatnich dziesięcioleci zjawisko urbanizacji jest coraz częstsze. Urbanizacja oznacza masowe przemieszczanie się mieszkańców z obszarów wiejskich do miejskich. Może to być spowodowane mnogością możliwości, które można znaleźć w miastach; wiele opcji studiowania i kariery zawodowej. Jednak ten nagły napływ ludności z obszarów miejskich okazał się zgubny i szkodliwy zarówno dla środowiska, jak i warunków społecznych.

Wpływ urbanizacji na środowisko i społeczeństwo

Po pierwsze, miasta miejskie są odpowiedzialne za znaczny wzrost zanieczyszczenia powietrza. Zmniejszanie się liczby ludności w dużych miastach zwiększa zapotrzebowanie na mieszkania, konsumpcję dóbr i inne usługi tam świadczone. Intensywna działalność człowieka, taka jak transport, budynki, systemy grzewcze i chłodzące, przemysł powodują zmiany klimatyczne poprzez emisję gazów cieplarnianych. Ilość gazów cieplarnianych jest tak duża, że istniejące drzewa nie są w stanie ich wchłonąć. Jest to główny powód, dla którego należy promować wykorzystanie odnawialnych źródeł energii oraz budowę niskoemisyjnych eko-miast, które szanują przyrodę.

Zanieczyszczenie powietrza na wysokim poziomie prowokuje zmiany klimatyczne z katastrofami naturalnymi, takimi jak ekstremalne warunki pogodowe, powodzie i burze. Wszystkie te zjawiska mogą być niebezpieczne dla życia obywateli. Potrzeba mieszkania doprowadziła do budowy domów w prawie każdym zakątku ziemi w miastach. Obecnie coraz więcej miast i miasteczek położonych jest w pobliżu rzek, wybrzeży i jezior, co sprawia, że są one bardziej narażone na obrażenia podczas klęski żywiołowej. Zjawiska takie jak to, są w pewien sposób odpowiedzialne za ubóstwo, ponieważ tak wiele nieruchomości zostało zniszczonych, prowadząc wielu ludzi do bezdomności i bezrobocia.

Tak wiele różnych kultur i stylów życia, które można znaleźć w miastach, zwiększyło prawdopodobieństwo izolacji społecznej. Duże miasto nie sprzyja rozwojowi relacji społecznych i więzi między obywatelami. Ponadto, problemy takie jak korki i zatłoczone drogi powodują dezorientację i niepokój, które prowadzą ludzi do smutku. Te emocje uniemożliwiają ludziom bycie produktywnymi i prowadzą do wielu chorób psychicznych, takich jak depresja.

Cele Zrównoważonej Urbanizacji

Agenda na rzecz Zrównoważonego Rozwoju, a w szczególności jej jedenasty cel, ma na celu zmianę obecnej sytuacji, która ma miejsce w dużych miastach. Główną wizją jest stworzenie zrównoważonej urbanizacji, w której będzie kwitł dobrobyt. Konkretnie, zrównoważona urbanizacja to poszukiwanie praktyk, które będą ukierunkowane na budowanie miast właściwych dla dobrobytu zarówno ludzi, jak i środowiska.

SDG 11 wyznaczyło znaczące cele, dążąc do ich osiągnięcia do 2030 roku. Tak wielu bezdomnych żyje na chodnikach, narażonych na trudne warunki pogodowe i pozbawionych podstawowych dóbr. Jednym z celów jest zapewnienie wszystkim ludziom możliwości zamieszkania w bezpiecznym domu z wszelkimi niezbędnymi usługami. Ponadto istnieje plan, który zwraca uwagę na potrzeby osób narażonych na niebezpieczeństwo, w tym lepszy i większy system transportowy z bezpiecznymi drogami.

Jeśli chodzi o środowisko, które jest naszym priorytetem, cele te mają na celu ochronę światowego dziedzictwa kulturowego i naturalnego oraz wyeliminowanie zanieczyszczenia powietrza poprzez sadzenie nowych drzew. Ponadto budowanie zrównoważonych miast w oparciu o nowy plan i wspieranie krajów najsłabiej rozwiniętych za pomocą pomocy finansowej. Wreszcie należy podkreślić cel, jakim jest zmniejszenie liczby zgonów wśród ludzi i wyleczenie wszystkich chorób, które je wywołują.

Zmiany klimatyczne i zanieczyszczenie środowiska rosną tak szybko. Jeżeli nie podejmiemy natychmiastowych działań, konsekwencje dla naszego zdrowia i dla naszej planety będą bardzo poważne. Z tego powodu wdrożenie zrównoważonej urbanizacji ma kluczowe znaczenie. Wykorzystajmy tę szansę i współpracujmy na rzecz zrównoważonej i zdrowszej przyszłości dla wszystkich!