Mapy drogowe produktów: Krótki przegląd

News

Produkt może ewoluować zaskakująco wiele razy od momentu powstania do fazy końcowej. Aby ułatwić śledzenie jego ewolucji, mapa drogowa produktu stanowi wizualny zarys kierunku, w jakim będzie zmierzał w czasie. Jest to niezwykle przydatne narzędzie do ustalania priorytetów celów strategicznych i dostosowywania interesariuszy do wizji produktu.

W miarę rozwoju produktu, mapa drogowa ewoluuje wraz z nim. Mapy drogowe są przeznaczone do ciągłych zmian w czasie, w oparciu o czynniki takie jak wymagania konsumentów i wzorce rynkowe. Służy ona bardziej jako elastyczny przewodnik niż ścisły plan.

Rodzaje map drogowych produktów

Ze względu na płynność map drogowych, mają one tendencję do różnicowania się w zależności od produktu. W rezultacie, mapy drogowe produktów mogą być trudne do sklasyfikowania. Choć żadne dwie mapy drogowe produktu nie są tworzone dokładnie tak samo, wiele z nich można podzielić na następujące typy.

1. Wewnętrzna mapa drogowa

Wewnętrzna mapa drogowa jest tworzona z myślą o zespole. Jest ona przeznaczona do przekazywania informacji grupie wykonawczej, zespołowi sprzedaży lub zespołowi programistów.

2. Zewnętrzna mapa drogowa

Zewnętrzna mapa drogowa jest tworzona z myślą o klientach. Ma ona na celu podkreślenie wartości produktu dla konsumentów.

3. Mapa drogowa zorientowana tematycznie

Mapa drogowa zorientowana tematycznie jest doskonałym narzędziem pomagającym interesariuszom dostosować się do wizji produktu. Stanowi ona ogólny zarys kierunku rozwoju produktu i powodów jego istnienia. Podobnie jak mapa drogowa zorientowana na cele, przekazuje potencjalną wartość produktu dla użytkowników poprzez zidentyfikowanie tematu bez dokładnego opisywania, co on obejmuje lub obiecywania konkretnych produktów. Mapy drogowe zorientowane tematycznie są szczególnie przydatne przy rozwiązywaniu problemów. Te mapy drogowe produktów są podzielone na kwartalniki.

Mapy drogowe zorientowane tematycznie są szczególnie przydatne w przypadku aplikacji. Każdy temat powinien wspierać i rozwijać strategiczny cel wysokiego szczebla i komunikować go interesariuszom. Pozwala to zespołowi i interesariuszom rozpoznać, w jaki sposób każdy temat jest powiązany z większym celem.

4. Mapa drogowa zorientowana na wyniki lub cele

Podobnie jak mapy drogowe zorientowane na tematy, mapy drogowe zorientowane na wyniki lub cele są doskonałe do zrozumienia wizji i celów strategicznych firmy. Jednakże, mapy drogowe zorientowane na wynik identyfikują konkretny pożądany wynik lub cel. Informacje na mapie drogowej produktu są następnie strukturyzowane wokół tego celu.

Mapy drogowe zorientowane na wynik lub cel służą również jako skuteczne narzędzia do komunikowania celu firmy oraz tego, jak zespół aktywnie pracuje w tym kierunku.

Jeśli mapa drogowa zorientowana na wynik koncentruje się na zwiększeniu liczby subskrypcji użytkowników, zespół definiuje na mapie drogowej różne rozwiązania i możliwe do wykonania kroki, aby osiągnąć ten cel.

5. Mapa drogowa zorientowana na status lub Teraz-Następnie-Później

Celem mapy drogowej zorientowanej na status lub teraz-najbliższa-późniejsza jest pomoc zespołowi w ocenie, w jakim punkcie procesu się znajduje, bez nadmiernego komplikowania informacji. Ma ona na celu nadanie priorytetu zadaniom poprzez prostotę, przy braku ścisłego terminu. Pozwala to zespołom skupić się na postępach, nie będąc ograniczonym przez ramy czasowe. Jest to jedna z najłatwiejszych do stworzenia map drogowych ze względu na jej prostą konstrukcję. W mapie drogowej zorientowanej na status, informacje są kategoryzowane w trzech kolumnach: Teraz, Następny i Później.

W sekcji Teraz każdy element jest przyporządkowany do kluczowego celu strategicznego. Opisuje ona zadania, na których zespół koncentruje się w bieżących sprintach. Ta sekcja podlega najmniejszej ilości zmian.

W sekcji Następny określono, na czym zespół będzie się koncentrował w nadchodzących tygodniach. Ta sekcja jest bardziej elastyczna niż sekcja Teraz, ale bardziej sztywna niż sekcja Później.

W sekcji Później, ostrość na nadchodzące miesiące jest z grubsza określona. Ta sekcja najprawdopodobniej będzie się zmieniać kilka razy w miarę rozwoju produktu.

Korzyści płynące z map drogowych

Mapy drogowe produktów służą jako niezwykle użyteczne narzędzia do dopasowywania centralnej wizji firmy do mniejszych, bardziej praktycznych celów. Dzięki swojej przejrzystej i prostej konstrukcji, mapy drogowe produktów mogą być skutecznym narzędziem komunikacji pomiędzy różnymi zespołami w firmie.

Ich zdolność do wyświetlania wizji produktu i osi czasu jego ewolucji sprawia, że zespoły nie tracą z oczu strategicznego kierunku rozwoju firmy. Dzięki temu zespoły mogą nadać priorytety najważniejszym celom i zadaniom. Mapa drogowa produktu jest w stanie zapewnić zgodność pomiędzy wszystkimi wewnętrznymi interesariuszami w trakcie całego procesu.

Wspierają one pracę zespołową i pozwalają na większą elastyczność na różnych etapach rozwoju produktu. W rezultacie, mapa drogowa produktu jest nieocenionym i niezbędnym narzędziem dla każdej firmy działającej na szybko zmieniającym się rynku.


Autor Bio

Emily Henry jest autorką treści, która publikuje artykuły na temat map drogowych produktów. Można ją znaleźć na stronach Paper Fellows i OXEssays.