Konceptualizacja istniejących wiejskich modeli biznesowych w UE i na obszarach regionalnych

News

Projekt LIVERUR ma na celu modernizację małych i średnich przedsiębiorstw wiejskich obecnych na terytorium europejskim. SMAE (Małe - Średnie Przedsiębiorstwa Rolne) są kluczowymi aktorami w strukturze i dynamice gospodarki wiejskiej UE: pomimo trwającego procesu konsolidacji, działalność wiejska w Europie jest nadal prowadzona głównie przez małe lub bardzo małe gospodarstwa.

Celem projektu LIVERUR jest wprowadzenie metodologii badawczej Rural Living Lab w ramach SMAEs, aby zidentyfikować i przeanalizować różne podejścia do modeli biznesowych, które tworzą wartość dodaną, spójność społeczną, miejsca pracy, integrację interesariuszy, włączenie społeczne podmiotów, odporność przedsiębiorstw na globalne rynki i skutki zmian klimatycznych, a także mają szansę na skalowanie i powielanie. Żywe laboratoria to zorientowane na użytkownika, otwarte na innowacje ekosystemy oparte na technologiach informacyjno-komunikacyjnych, często działające w kontekście terytorialnym, integrujące równoległe procesy badawcze i innowacyjne w ramach partnerstwa publiczno-prywatno-społecznego typu Quadruple X (rząd, przemysł/rolnictwo, ludzie, środowisko akademickie).

W tych ramach, partnerstwo LIVERUR ukończyło raport na temat konceptualizacji istniejących modeli biznesowych na obszarach wiejskich w UE i regionach, mający na celu wykorzystanie i dzielenie się know-how na temat istniejących modeli biznesowych i łańcuchów wartości na obszarach wiejskich, koncentrując się na:

  • Stworzeniu szerokiej analizy istniejących modeli biznesowych na obszarach wiejskich w celu wspierania gromadzenia i kapitalizacji istniejącej wiedzy;
  • Opracowanie kompleksowego podejścia do analizy modeli biznesowych na obszarach wiejskich, które zidentyfikuje odpowiednie kryteria benchmarkingu i zaproponuje innowacyjne strategie porównawcze.

Opracowany raport polega na zebraniu i przeanalizowaniu istniejących modeli biznesowych, które funkcjonują na poziomie europejskim i regionalnym/lokalnym, zapewniając ramy i podstawowy stan wiedzy dla analizy porównawczej i dalszych kroków LIVERUR. Metodologia przyjęta w celu opracowania raportu obejmowała trzy podstawowe etapy:

  • Desk research w celu uzyskania ogólnego przeglądu obszarów wiejskich w UE i krajach sąsiadujących (na obszarze konsorcjum i poza nim) oraz głównych kwestii do rozwiązania.
  • Zbieranie danych od partnerów poprzez kwestionariusz online i bazę danych 256 projektów/inicjatyw, co daje dużo bardziej mikroobraz panoramy obszarów wiejskich i podkreśla specyfikę i główne wyzwania w krajach UE, którymi należy się zająć w dalszych krokach LIVERUR.
  • Konceptualizacja sześciu istniejących typów modeli biznesowych i siedmiu innowacyjnych trendów, poprzez analizę makro- i mikro-obrazu. Ostatecznie, 256 przypadków z bazy danych zostało podzielonych na te kategorie, a około 30 przypadków z bazy danych zostało wykorzystanych do zilustrowania konceptualizacji.

Czytaj dalej na: http://vamp.com.pl