Znaczenie zrównoważonego rozwoju kulturowego dla osiągnięcia Celów Zrównoważonego Rozwoju

News

Zrównoważony rozwój kulturowy odnosi się do zrównoważonego rozwoju i podkreśla ważną rolę kultury w realizacji Celów Zrównoważonego Rozwoju (SDGs). SDGs opierają się na Milenijnych Celach Rozwoju (MDGs), których program realizowany był w latach 2000-2015. Nowa Agenda 2030 została przyjęta w 2015 roku i obejmuje 17 Celów Zrównoważonego Rozwoju oraz 169 celów.

Chociaż żaden z 17 Celów Zrównoważonego Rozwoju nie skupia się bezpośrednio na kulturze, w kolejnych celach można znaleźć wiele odniesień do kultury. Na przykład cel 4.7 chce zapewnić, że "wszyscy uczący się zdobędą wiedzę i umiejętności potrzebne do promowania zrównoważonego rozwoju, w tym między innymi poprzez edukację na rzecz globalnego obywatelstwa i docenienie różnorodności kulturowej oraz wkładu kultury w zrównoważony rozwój."

Niniejszy artykuł rzuci światło na zrównoważony rozwój kulturowy i jego związek ze zrównoważonym rozwojem.

Rozwój kultury

Mimo że ludzie pochodzą od wspólnego przodka, istnieje wiele różnic między jednostkami i grupami społecznymi. Od najdawniejszych czasów ludzie przemieszczali się z jednego miejsca na drugie z różnych powodów, takich jak unikanie niebezpieczeństw, dostęp do zasobów czy znalezienie bardziej odpowiedniego klimatu. Gdziekolwiek ludzie się udawali, tworzyli społeczności i rozwijali wspólną tożsamość oraz odrębne kultury.

Kulturę definiuje się jako zwyczajowe wierzenia, normy społeczne i cechy materialne grupy rasowej, religijnej lub społecznej. Zasadniczo kultura obejmuje wszystko, co dotyczy życia codziennego, np. maniery, zwyczaje, ubiór, język, religię, sztukę, prawa czy moralność.

Świat jest mozaiką kultur, a globalizacja sprawiła, że bardziej niż kiedykolwiek wcześniej możliwe jest życie w środowisku wielokulturowym, bogatym w doświadczenia międzykulturowe. Niestety, światowe tygle kulturowe zagrażają różnorodności kulturowej, ponieważ ludzie z różnych kultur spotykają się, tworząc nową, bardziej jednorodną kulturę.

Cztery wymiary zrównoważonego rozwoju

Zrównoważony rozwój został po raz pierwszy opisany w 1987 roku jako "rozwój, który zaspokaja obecne potrzeby bez uszczerbku dla możliwości zaspokajania potrzeb przyszłych pokoleń". Zgodnie z tym założeniem zrównoważony rozwój dąży do zrównoważenia naszych potrzeb z ograniczeniami środowiskowymi, społecznymi i ekonomicznymi naszego społeczeństwa.

Według UNESCO istnieją cztery wymiary zrównoważonego rozwoju:

  • Społeczeństwo
  • Środowisko
  • Kultura
  • Gospodarka

Kultura jest jednym z filarów zrównoważonego rozwoju, dlatego też w żadnej strategii zrównoważonego rozwoju nie może zabraknąć aspektów kulturowych.

Zrównoważony rozwój odbywa się w kontekście kulturowym. Kultura może promować wzrost gospodarczy (turystyka kulturowa, rzemiosło, żywność itp.) oraz zrównoważony rozwój środowiska (zachowanie dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego). Z tego powodu konieczne jest zachowanie tożsamości kulturowych na całym świecie, ponieważ mogą one przyspieszyć przejście do bardziej zrównoważonej przyszłości.

Co to jest zrównoważony rozwój kulturowy?

Zrównoważenie kulturowe określa się jako zdolność do zachowania lub ulepszania wartości i postaw w obliczu sił zewnętrznych. W szczególności jest on czynnikiem ułatwiającym i stymulującym zrównoważony rozwój i odgrywa kluczową rolę w programach zrównoważonego rozwoju.

Niestety, globalizacja sprawiła, że różne części świata stały się tyglami asymilacji kulturowej. Zagraża to zrównoważonemu rozwojowi kulturowemu, ponieważ kultura większości zazwyczaj dominuje nad kulturą mniejszości, co prowadzi do akulturacji i powstawania jednorodnych społeczeństw.

Mimo że społeczeństwo homogeniczne ma wiele zalet, musimy unikać akulturacji i inwestować w zrównoważenie kulturowe. Aby to osiągnąć, rządy muszą przyjąć podejście skoncentrowane na społeczności lokalnej we wszystkich swoich działaniach rozwojowych.


RAZEM | W kierunku kulturowego zrozumienia drugiego człowieka

Projekt RAZEM w ramach programu Erasmus+ rozumie znaczenie zrównoważenia kulturowego i korzyści płynące z istnienia zróżnicowanego kulturowo społeczeństwa. Z tego powodu projekt chce niwelować różnice między ludźmi, zwiększać zrozumienie kulturowe i spójność społeczności europejskich, aby wspólnie stawiać czoła codziennym wyzwaniom i realizować cele SDG.

Zaczynając od poziomu lokalnego, konsorcjum kieruje swoje działania do lokalnych aktorów, aby szkolić i promować nasze wspólne wartości, kultywując jednocześnie krytyczne zasady dialogu międzykulturowego. Misja ta jest niezwykle istotna, ponieważ w zróżnicowanych kulturowo społeczeństwach, w których żyjemy, narastają napięcia na tle rasowym.

Institute of Entrepreneurship Development (iED) jest doświadczonym partnerem w projektach europejskich, mającym duże doświadczenie w realizacji projektów europejskich z zakresu integracji społecznej w ramach różnych programów europejskich. Jeśli chcesz, aby Twoje konsorcjum miało silnego sojusznika w zakresie integracji społecznej, nie możemy się doczekać, aby zostać partnerami.