Uproszczone zaproszenie do składania ofert Usługa projektowania i realizacji hakatonów online

News

Termin składania wniosków: 21 września 2020 r. (do północy w Brukseli, Belgia)

Rodzaj kontraktu: Zakup usług

Wartość Kontraktu: 18.000,00 EUR (Euro osiemnaście tysięcy/00)

Wymagany(e) język(i): Angielski

Orientacyjny czas trwania umowy: październik - grudzień 2020 r. (maksymalnie 40 osobodni)

Kontekst

Usługa ta jest oferowana w ramach projektu easyRights , który jest finansowany przez UE w ramach programu "Horyzont 2020" (H2020) i w którym uczestniczą partnerzy z Grecji, Włoch, Norwegii, Hiszpanii i Wielkiej Brytanii. Głównym celem projektu jest połączenie współtworzenia i technologii AI w celu ułatwienia zrozumienia i dostępu imigrantów spoza UE do usług, do których są uprawnieni. Jego działania obejmują organizację 2 hackathonów (2020-2021 i 2021-2022) w każdej z 4 pilotażowych lokalizacji Birmingham (UK), Larissa (EL), Malaga (ES) i Palermo (IT), w celu zamówienia rozwoju oryginalnych i innowacyjnych aplikacji informatycznych zgodnych z technicznymi funkcjami platformy easyRights i poprawy usług lokalnej administracji publicznej.

Ze względu na kryzys Covid-19, pierwsza runda 4 hackathonów odbędzie się online. Celem tej usługi jest opracowanie koncepcji i planu hakatonu online, który zostanie wdrożony w 4 pilotażowych lokalizacjach, przetestowanie go w kontekście symulowanego hakatonu z udziałem wszystkich członków konsorcjum easyRights, a także zapewnienie efektywnego wsparcia 4 wydarzeń hakatonu online dla 4 pilotażowych lokalizacji.

Podstawa prawna

Niniejsze uproszczone zaproszenie do składania ofert jest publikowane zgodnie z włoskim prawem zamówień publicznych, jak również z wewnętrznym regulaminem zamówień Politecnico di Milano (http://www.normativa.polimi.it) oraz Ogólnymi Warunkami Kontraktowymi opublikowanymi jako załącznik D do niniejszego zaproszenia. Obowiązującym ustawodawstwem jest ustawodawstwo włoskie. Właściwy sąd znajduje się w Mediolanie.

Wymagane zadania i związane z nimi produkty

W powyższym kontekście dostawca usług sformułuje ofertę techniczną w celu wykonania następujących działań:

  • Opracowanie noty koncepcyjnej, która poprowadzi wydarzenie hackathonu online od przygotowań do pełnego rozwoju i finalizacji.
  • Nadzorowanie i wspieranie organizacji hakatonu online we współpracy z koordynatorem projektu easyRights, Politecnico di Milano, oraz wszystkimi członkami konsorcjum
  • Nadzorować i wspierać pilotów zdalnie w realizacji 4 hakatonów na miejscu.

Wycena i płatności

W oparciu o analizę rynku przeprowadzoną przed ogłoszeniem niniejszego uproszczonego zaproszenia do składania ofert, zamówienie ma stałą cenę, bez podatku VAT, która będzie płatna w dwóch ratach o równej wysokości. Pierwsza rata zostanie zapłacona nie później niż jeden miesiąc po zatwierdzeniu Dostawy 2, pod warunkiem że Dostawa 1 została wcześniej zatwierdzona. Pozostała część zostanie uregulowana po zatwierdzeniu Dostawy 3. Płatności będą dokonywane wyłącznie po przedstawieniu Politecnico di Milano prawidłowej faktury i wezwania do zapłaty. Przybliżona liczba osobodni oczekiwana dla pełnej realizacji usługi wynosi 40.

Wymagania dotyczące dopuszczalności

Zaproszenie jest otwarte dla wszelkiego rodzaju podmiotów indywidualnych lub zgrupowanych, w tym stowarzyszeń, przedstawicieli wolnych zawodów i osób fizycznych (niebędących płatnikami VAT) i/lub wszelkich innych podmiotów gospodarczych. Osoby fizyczne nie mogą jednak uczestniczyć samodzielnie, lecz jedynie jako członkowie większej grupy. Aby zostać zaproszonym do przedstawienia oferty, kandydaci powinni przesłać prośbę pocztą elektroniczną na adres info@easyrights.eu, oświadczając na własną odpowiedzialność, że posiadają (indywidualnie lub wspólnie) następujące referencje:

  • Co najmniej 5-letnie doświadczenie zawodowe w organizacji hackathonów lub wydarzeń podobnych do hackathonów
  • udokumentowane doświadczenie w organizowaniu hakatonów internetowych (najlepiej dla międzynarodowej publiczności, w języku angielskim)
  • Miejsce zamieszkania lub prowadzenia działalności w państwie członkowskim UE lub stowarzyszonym lub państwie należącym do EOG;
  • Posiadanie odpowiedniej infrastruktury IT
  • Płynne posługiwanie się językiem angielskim w mowie i piśmie.

Zobacz pełne zaproszenie tutaj!