Pokolenie Równości: Słuszna inicjatywa

News

Równość pokoleniowa i jej wdrażanie wydają się być bardziej aktualne niż kiedykolwiek. Niestety, na co dzień dochodzi do zdarzeń niesprawiedliwości, odzwierciedlających nierówność, na wszystkich poziomach społeczeństwa. W 2015 roku, wszystkie państwa członkowskie Organizacji Narodów Zjednoczonych podjęły poważne zobowiązanie, opracowując Cele Zrównoważonego Rozwoju (SDG). Jest to gest w kierunku eliminacji nierówności; a więc próba wypracowania inkluzywnej przyszłości dla wszystkich. Jednym z Celów Zrównoważonego Rozwoju jest osiągnięcie równości płci i wzmocnienie pozycji wszystkich kobiet i dziewcząt.

Równość pokoleniowa, czy może raczej Realizacja Praw Kobiet - surowa definicja

W skrócie, definicja byłaby następująca: chodzi o globalną tendencję do równości w kwestiach związanych z płcią. Jest to ruch na rzecz solidarności i uznania równych praw wśród różnych płci, szczególnie w odniesieniu do praw kobiet w każdym wieku. Promuje upodmiotowienie kobiet i feminizm. Celem tej tendencji jest stworzenie sprawiedliwych ram społecznych, ekonomicznych i politycznych.

Znaczenie sprawiedliwych ram

W zrównoważonym społeczeństwie, pod względem równych praw, chodzi o osiągnięcie górnej granicy potencjału jednostki, bez względu na jej niepełnosprawność, ścieżkę życia itp. Potencjał odnosi się do prawa osoby do dokonywania wyborów życiowych i wykorzystywania talentów, bez żadnych z wyżej wymienionych przeszkód.

Najwyraźniej powtarzanie niesprawiedliwych incydentów odzwierciedla przeciwieństwo samowyjaśniania się w kwestii niesprawiedliwości. Jednak zrównoważony krajobraz finansowy, polityczny i społeczny funkcjonowałby jako żyzna gleba dla jednostek do wyrażania siebie i rozkwitu. W ten sposób jednostki prowadziłyby życie, jakie wybiorą, bez bycia wykluczonymi lub niedocenionymi; bez względu na płeć, w jakiej się znajdują. W ramach, gdzie wyżej wymienione parametry mają zastosowanie, rezultatem jest spójne społeczeństwo, we wszystkich jego wymiarach.

Nasze wysiłki

Institute of Entrepreneurship Development (IED) wspiera inicjatywę, której celem jest przyszłość z równymi szansami dla całego spektrum płci. Jako nowoczesna organizacja międzynarodowa, jesteśmy zaangażowani w wiele projektów europejskich, które mogą funkcjonować jako potencjalne narzędzia, wypełniające luki pomiędzy niesprawiedliwością a równością pokoleń.

Ponadto, w wyniku realizacji projektów powstają liczne kursy szkoleniowe, materiały edukacyjne oraz platformy z odpowiednimi treściami. Naszym celem jest wzmocnienie autonomii kobiet, zwiększenie dostępu do wszystkich sektorów na równych warunkach oraz zwiększenie dostępu do zawodów, które nie są reprezentowane w wystarczającym stopniu.

Jeśli chciałabyś w jakikolwiek sposób uczestniczyć w naszych działaniach, nie wahaj się do nas napisać. Z przyjemnością odpowiemy.